CFGM - Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

El curs 2012-2013 es va posar en marxa a l'Institut de Terrassa el Cicle Formatiu de Grau Mig "Fabricació i ennobliment de productes tèxtils". Es tracta d'un cicle de tipus dual, la qual cosa significa que part dels estudis, per a l'alumnat que hagi estat seleccionat, es faran directament a les empreses de forma remunerada.

Els continguts del cicle abasten el procés de fabricació de productes tèxtils, des de l'estudi de les primeres matèries, l'obtenció dels fils, els teixits, fins als acabats tèxtils. L'estructura del Cicle Formatiu és la següent:

Mòdul professional Unitats Formatives Hores Curs
Acabats tèxtils (Mostra detalls)
En aquest mòdul professional estudiem els diferents tractaments mecànics i tèrmics que es poden aplicar a un teixit com per exemple el calandrat, el perxat, el batanat, el termofixat..., i molts més, i s'apliquen per canviar el seu aspecte o les seves qualitats com el volum, la fermesa, etc. També aprenem a interpretar les fitxes tècniques i ordres de producció.
Operacions d’acabats tèxtils 23 1r
Processos d’acabats tèxtils 23 1r
Preparació i operació amb màquines d’acabats tèxtils 20 1r
Aplicació d'aprestos (Mostra detalls)
Mòdul professional on estudiem els diferents recobriments que es poden aplicar a un teixit per donar-li unes qualitats determinades com impermeabilitat, transpirabilitat, ignífug... i molts més. Els diferents tipus de màquines que s'utilitzen, el seu funcionament. Formulacions d'aprest i interpretació de les mateixes, procediment de qualitat, etc.
Operacions d’aplicació d’aprestos 20 1r
Preparació de pastes i banys de tractament 29 1r
Preparació i operació amb màquines d’aplicació d’aprestos 17 1r
Estampació (Mostra detalls)
En aquest mòdul professional treballem amb les diferents màquines amb les quals s'aplica l'estampació (plana, rotativa, transferència i digital), així com les pastes, pigments i colorants que s'utilitzen en cada tipus de teixit i màquina.
Preparació de pastes i mostres de laboratori 32 1r
Preparació i operació amb màquines d’estampació tèxtil 34 1r
Fabricació de filatura i teles no teixides (Mostra detalls)
En aquest mòdul professional estudiem les principals propietats i característiques dels fils i el procés de filatura per a diferents fibres tèxtils. També la producció de teles no teixides. En el laboratori tèxtil analitzem i estudiem la retorsió, composició, títol, i altres característiques dels del fil.
Processos de filatura i teles no teixides 33 1r
Preparació i operació en processos de filatura i teles no teixides 66 1r
Matèries tèxtils i pell (Mostra detalls)
En aquest mòdul professional estudiem les fibres tèxtils, com les fibres naturals, les animals, les sintètiques i artificials. Estudiem les seves principals característiques, propietats físiques i químiques i treballem amb la identificació i anàlisi de les mateixes.
Matèries tèxtils, pell i cuir 77 1r
Tèxtils tècnics i altres materials 22 1r
Preparació i tintura (Mostra detalls)
A Preparació i tintura estudiem els processos de preparació, blanqueig i tintura. Processos continus, semicontinus i discontinus. També treballem amb tractaments posteriors a la tintura i les màquines que s’utilitzen en les diferents operacions.
Processos de preparació, blanqueig i tintura 60 1r
Preparació de dissolucions i càrrega de bany i matèria a la màquina 39 1r
Operació i control del procés de blanqueig i tintura 66 2n
Tècniques de teixidura de calada (Mostra detalls)
A Tècniques de Teixiduria de Calada , aprenem com elaborar un teixit des de la seva base d’evolucions, l’escalonat, posicions relatives dels fils, etc. També analitzem teixits, determinem les seves propietats i estudiem lligaments fonamentals i lligaments derivats.
Procés de teixidura de calada 66 1r
Preparació de plegadors d’ordit i procés d’encolat 33 1r
Operacions amb maquinària de teixits de calada 66 2n
Tècniques de teixidura de punt per ordit (Mostra detalls)
En aquest mòdul professional estudiem les característiques i estructures bàsiques de teixits de punt per ordit, les fases i operacions dels processos de producció de teixits i la classificació de les màquines de teixir, així com els possibles teixits i peces que es poden obtenir en elles.
Procés de teixidura per ordit 33 1r
Operacions amb màquines de teixits de punt per ordit 33 1r
Tècniques de teixidura de punt per recollida (Mostra detalls)
D'acord amb l'estructura de la màquina es poden fer teixits tubulars o bé teixits rectilinis. Aquí estudiarem els diferents tipus de màquines:
  • Rectilínies d’una dues o quatre fontures
  • Circulars de gran i petit diàmetre amb una i dues fontures
També estudiem les possibilitats de obtencio de peces amb cada tipus de màquina i les fases i operacions de teixits i peces per recollida
Procés de teixidura de punt per recollida 33 1r
Operacions amb maquinària de teixits de punt per recollida 66 2n
Principis de manteniment electromecànic (Mostra detalls)
És una assignatura transversal on estudiem els diferents components elèctrics , mecànics i neumàtics dels diferents tipus de màquines.
Xarxes de distribució i equips elèctrics 18 1r
Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques 15 1r
Elements mecànics i principis de manteniment 33 1r
Formació i orientació laboral (Mostra detalls)
Explica el funcionament del món laboral i els riscos en el treball.
Incorporació al treball 66 1r
Prevenció de riscos laborals 33 2n
Empresa i iniciativa emprenedora (Mostra detalls)
Dóna conceptes bàsics relacionats amb la creació d'empreses.
Empresa i iniciativa emprenedora 66 2n
Anglès tècnic (Mostra detalls)
Permet conèixer el vocabulari principal relacionat amb l'especialitat.
Anglès tècnic 99 2n
Síntesi (Mostra detalls)
Consisteix en l'elaboració d'un projecte a partir de l'aplicació del diferents continguts apresos al llarg del cicle formatiu.
Síntesi 66 2n